Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DNV LAW

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1

Alle overeenkomsten die tot stand komen tussen DNV LAW (DHV Law BV, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Nazaretdreef 1 en ondernemingsnummer BE 0735.924.845), alsook een van haar advocaten enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, behoudens andersluidende specifieke schriftelijke afspraken tussen DNV LAW en de cliënt.

1.2

Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van DNV LAW.

Artikel 2. Erelonen en kosten

2.1

Het uurloon dat door DNV LAW aangerekend wordt voor de uitvoering van prestaties, wordt per specifiek dossier bepaald (desgevallend in een schriftelijke overeenkomst) en varieert van 100,00 € tot en met 165,00 € exclusief BTW, dit naargelang de aard van het dossier, eventuele spoedeisendheid, het bereikte resultaat in de zaak, … waarbij deze parameters in onderling overleg met de cliënt bepaald worden.

In de tweede plaats en na onderling overleg met de cliënt, kan een gewonnen zaak bij een in geld waardeerbare vordering aanleiding geven tot het in rekening brengen van een percentage op de waarde van de zaak (succesfee).  De ‘waarde van een zaak’ wordt bepaald door het netto equivalent van de vordering (hoofdsom, intresten en verhogingsbedingen zo nodig), ongeacht in welke hoedanigheid de cliënt optreedt.

2.2

De volgende kosten worden door DNV LAW aangerekend in het kader van de uitvoering van een dossier:

 • Administratiekosten
  • Forfaitaire kost voor opening en afsluiten van een dossier: 125,00 €
  • Forfaitaire kost voor elektronische dataverwerking en emailbeheer per dossier: 25,00 €
 • Secretariaatskosten (forfaitair)
  • Briefwisseling (brieven en faxen per pagina): 12,10 €
  • Dactylo (uittypen van teksten per pagina): 17,60 €
  • Fotokopieën per pagina: 0,40 €
  • Telefoon uitgaand: 1,10 € per 5 minuten
  • GSM uitgaand: 2,00 € per 5 minuten
 • Verplaatsingskosten
  • Vacatie (tijdsbesteding voor de verplaatsing): 110,00 €/uur
  • Kilometervergoeding: 0,85 € per kilometer
 • Griffiekosten: Rolrechten, registratierechten, kosten voor afschriften, expeditierechten, etc. op voorlegging van stavingsstukken, voor zover deze door DNV LAW geprovisioneerd werden.

Bovenvermelde kosten zijn niet-limitatief vermeld. Afhankelijk van het dossier kunnen bijkomende kosten worden aangerekend, na overleg met de cliënt. 

Alle bovenvermelde kosten zijn exclusief BTW, voor zover de BTW wettelijk verschuldigd is.

2.3

Gedurende het leveren van prestaties in een dossier, zal DNV LAW de in artikelen 2.1 en 2.2 vermelde erelonen en kosten, in rekening brengen mits het opvragen van provisiefacturen.

Tussentijds of op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, worden er afrekeningen opgemaakt, waarbij de provisiefacturen in mindering gebracht worden, alsook volgt er een eindafrekening bij afsluiting van het dossier.

Artikel 3. Opslag van cliëntgegevens

Cliëntgegevens worden door DNV LAW overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het privacy beleid van DNW LAW opgeslagen.

Artikel 4. Betaling

4.1

De facturen van DNV LAW dienen betaald te worden binnen de veertien dagen na factuurdatum, tenzij DNV LAW hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

4.2

Bij niet(-tijdige) betaling begaat de cliënt een wanprestatie. Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op de gefactureerde bedragen.

4.3

Indien de cliënt in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 €.

4.4

Bij niet betaling van haar facturen, behoudt DNV LAW het recht om haar werkzaamheden stop te zetten en pas na volledige betaling (inclusief aankleven) haar werkzaamheden opnieuw aan te vatten.

DNV LAW en haar individuele advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade dewelke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

4.5

De cliënt kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van DNV LAW en haar individuele advocaten is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de collectieve beroepsaansprakelijkheids-verzekering die door de Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen wordt onderschreven.  De polis kan op eerste verzoek van de cliënt ter inzage worden overgemaakt.

Artikel 6. Klachten

Op straffe van verval dient de cliënt elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van DNV LAW, binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan DNV LAW, dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

Artikel 7. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van DNV LAW gevestigd is, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DNV LAW en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 9. Geldigheid Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan. Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.